Donos

Kaj je donos:

Donos je angleški izraz, ki pomeni dohodek, dobiček . To je donosnost naložbe v delnice, izražena letno v odstotkih na podlagi stroškov naložbe.

Donos je lahko tudi donos, kuponska stopnja, deljena s tržno ceno tega papirja. Ta donos ni natančno merilo celotnega donosa, saj je treba upoštevati kapitalske dobičke.

Donosnost vrednostnih papirjev je letna dividenda, deljena z nabavno ceno papirja. To ni natančno merilo celotnega donosa, ker je treba vključiti letni dohodek iz kapitalskih dobičkov.

Obveznice imajo na kuponu fiksno emisijsko obrestno mero, ki ima trenutno tržno obrestno mero, to je obrestno mero obveznic glede na sedanjo ceno, oceno, kaj bo vlagatelj prejel do zapadlosti papirja, ki se imenuje »donos«. do dospelosti, in davčni dolg, ki se določi glede na znesek dohodka, ki ga boste prejeli.

Donos ali dohodek iz vzajemnih skladov je posledica dividend in obresti od portfelja sklada po umiku stroškov sklada, kot je provizija za upravljanje. Donos sklada na podlagi 30-dnevnega roka se imenuje "donos sek".

Donos je izraz, ki se uporablja ne samo v smislu dohodka, temveč tudi kot sinonim za pridelavo, pridelavo, pridobivanje ali popust.